Przepisy PZW - Koło nr.2 PZW Bieruń Stary

szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Przepisy PZW

(TEKST JEDNOLITY)


POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKISTATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU  WĘDKARSKIEGO

      


Warszawa, 2017 r.  
1

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Polski Związek Wędkarski, w skrócie PZW, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem miłośników wędkarstwa i sportu wędkarskiego, kontynuatorem tradycji zorganizowanego wędkarstwa w Polsce.
§ 2
1. Podstawą prawną działania Związku jest: 1) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, z późniejszymi zmianami, 2)  Statut Polskiego Związku Wędkarskiego.  

2. Związek posiada osobowość prawną.
§ 3
1. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz i organów naczelnych jest m.st. Warszawa. 2. Strukturę organizacyjną Związku tworzą okręgi i koła.  3. Okręgi jako terenowe jednostki organizacyjne mogą posiadać osobowość prawną. 4.  Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji wędkarskich.   
§ 4
1. Związek używa godła i barw, a władze i organy Związku pieczęci określającej ich nazwę. 2. Wzór godła i barw ustala, na wniosek Zarządu Głównego, Krajowy Zjazd Delegatów. 3. Godło Związku podlega ochronie prawnej. 4. Wzór pieczęci Związku ustala Zarząd Główny. 5. Związek obchodzi święto wędkarstwa polskiego w dniu 23 czerwca – Dzień Wędkarza.
§ 5
1. Związek opiera działalność na pracy społecznej swych członków, a do prowadzenia spraw może tworzyć biura i jednostki gospodarcze oraz zatrudniać pracowników. 2. Czynności związane z zatrudnianiem dokonują osoby wskazane w regulaminach zatrudniania i wynagradzania, uchwalanych przez władze Związku.  


 


2

ROZDZIAŁ II
                                          Cele Związku i sposoby ich realizacji

§ 6
Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody, edukacja i kształtowanie etyki wędkarskiej oraz upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony  i połowu ryb.
§ 7
Cele Związku realizowane są poprzez:
1) reprezentowanie Związku w kraju i za granicą; 2) współpracę z krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami  wędkarskimi;   3) współpracę z organizacjami i instytucjami proekologicznymi; 4) współdziałanie z instytucjami powołanymi do ochrony przyrody i ekosystemów  wodnych, zwalczania kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym; 5) współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi, a w szczególności  w zakresie ochrony ginących gatunków ryb i ich restytucji; 6) nabywanie i użytkowanie wód, prowadzenie racjonalnej gospodarki wędkarskiej  i rybackiej; 7) prowadzenie ośrodków zarybieniowych; 8) prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na działalność statutową. 9) prowadzenie działalności, o której mowa w pkt. 8 regulują odrębne przepisy; 10) prowadzenie schronisk i przystani oraz innych obiektów służących uprawianiu wędkarstwa i rekreacji; 11) upowszechnianie sportu wędkarskiego, organizowanie zawodów  w dyscyplinach wędkarskich w kraju, na zasadach obowiązujących w PZW oraz uczestnictwo w zawodach za granicą; 12)  organizowanie rekreacyjnych imprez wędkarskich; 13)  wyłanianie kadry w dyscyplinach sportu wędkarskiego; 14)  popularyzowanie idei wędkarstwa i działalności PZW wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej w zakresie wychowania, nauki, techniki, kultury fizycznej i sportu, związanych z ochroną przyrody i ochroną środowiska naturalnego, w tym prowadzenie obozowisk, baz wypoczynkowych bądź edukacyjnych na nieruchomościach Związku;  15)  edukację wędkarską i turystykę; 16) współpracę z organizacjami zajmującymi się resocjalizacją, zwalczaniem nałogów i patologii społecznych oraz prowadzącymi pracę ze środowiskami  zagrożonymi wychowawczo;  17)  prowadzenie egzaminów na kartę wędkarską; 18)  prowadzenie działalności wydawniczej; 19)  współdziałanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
3

20)  podejmowanie innych przedsięwzięć i pozyskiwanie środków służących do realizacji celów Związku;  21)  uczestniczenie w realizacji zadań publicznych.

ROZDZIAŁ III
                                          Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 8
Związek zrzesza członków:
1) zwyczajnych, 2) uczestników.
§ 9
1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zna                    i uznaje Statut Związku oraz wniosła składkę członkowską ogólnozwiązkową. 2. Członkiem uczestnikiem Związku może być osoba fizyczna w wieku poniżej 16 lat, za zgodą przedstawiciela ustawowego. 3. Członkiem Związku może być cudzoziemiec.

§ 10
1. O przyjęciu do Związku członków zwyczajnych i członków uczestników decyduje zarząd koła. 2. Ewidencję członków prowadzi zarząd koła w formie określonej przez Zarząd Główny.

§ 11
1. Przyjęcia do Związku odmawia się osobie, która w ciągu ostatnich pięciu lat była karana za naruszenie prawa z zakresu rybactwa i ochrony przyrody albo była wydalona ze Związku prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.  2. Od decyzji zarządu koła odmawiającej przyjęcia do Związku, przysługuje prawo odwołania do zarządu okręgu, którego decyzja jest ostateczna.
§ 12
1. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:
1) zgonu; 2) rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi macierzystego koła; 3) nieopłacenia składki członkowskiej ogólnozwiązkowej w terminie do 30 kwietnia danego roku; 4) wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego.

2. Ustanie członkostwa w Związku stwierdza zarząd koła, dokonując skreślenia z ewidencji.
4

§ 13
1. Członek Związku, z ograniczeniami wynikającymi z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ma prawo:
1) uczestniczyć w walnym zgromadzeniu koła; 2) wybierać i być wybieranym do władz i organów Związku na zasadach określonych w niniejszym Statucie; 3) kierować wnioski i skargi do właściwych władz i organów Związku oraz uzyskiwać        odpowiedzi w terminach właściwych dla postępowania administracyjnego; 4) uprawiać wędkarstwo w wodach Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującym w PZW „Regulaminem amatorskiego połowu ryb”; 5) otrzymywać i nosić odznaki Związku; 6) otrzymywać  diety, zwrot kosztów podróży oraz inne wydatki w wysokościach określonych uchwałą właściwego zarządu;  7) pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach albo organach Związku danego szczebla organizacyjnego; 8) przenieść się do innego koła wraz z kartą ewidencyjną, z zachowaniem nabytych praw      członkowskich.

2.  Członek uczestnik Związku posiada uprawnienia wymienione w ust.1 pkt.1,2,3,4,5,6,8, jeśli przepis szczególny tak stanowi.
§ 14
1. Członek zwyczajny Związku ma obowiązek:

1)  przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku; 2) kierować się zasadą wzajemnego poszanowania, strzec jedności i dobrego imienia Związku; 3) sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze Związku  i wynikające z  pełnionych funkcji w Związku; 4) chronić i dbać o mienie Związku, jako dobro wspólne; 5) przestrzegać przepisów rybackiego użytkownika i właściciela wody z zakresu rybactwa, wędkarstwa i ochrony przyrody; 6) należeć tylko do jednego koła w Związku; 7) aktualizować dane osobowe i adres zamieszkania; 8) wnosić składkę członkowską ogólnozwiązkową nie później niż do 30 kwietnia danego roku.  9) przestrzegać procedur, z zachowaniem i wyczerpaniem toku instancji, pod rygorem pominięcia lub pozostawienia kwestii bez rozpoznania, dotyczących:
  a)  składania wyjaśnień, wniosków, postulatów, pism itp.,  b)  wnoszenia środków odwoławczych od rozstrzygnięć władz i organów       statutowych Związku,

2. Wykonywanie obowiązków, wymienionych w ust. 1 dotyczy także członka uczestnika.


5

§ 15   
1. Za zasługi w działalności statutowej, członek Związku może otrzymać odznaki honorowe PZW, medale oraz odznaki okolicznościowe i wyróżnienia.

2. Okręgi mogą ustanawiać i nadawać medale, odznaki, dyplomy i plakietki okolicznościowe.  

3. Za szczególne zasługi dla Związku, Krajowy Zjazd Delegatów może nadać tytuł „Członek Honorowy PZW”. Osoba uhonorowana tym tytułem jest zwolniona z wnoszenia składek na rzecz Związku.

4. Jednostkom terenowym Związku, w uznaniu dorobku, Zarząd Główny może przyznać zbiorową odznakę „Za zasługi dla PZW”.

5. Osobom nie będącym członkami Związku oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla  wędkarstwa i Związku, Zarząd Główny może przyznać odznakę „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego”. 6. Za szczególne zasługi w wieloletnim pełnieniu funkcji prezesa zarządu danego szczebla,  może być przyznany tytuł „Prezes Honorowy”.    

7. Zasady nadawania i pozbawiania odznak honorowych i medali oraz tytułu Członek Honorowy PZW, określają odrębne regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny.

§ 16
1. Członek Związku nieprzestrzegający obowiązków określonych w § 14 pkt 1-7 i 9 podlega odpowiedzialności organizacyjnej przed sądem koleżeńskim.   

2. Karami wymierzanymi przez sąd koleżeński są:
1) upomnienie, 2) nagana, 3) zawieszenie w prawach członka na okres od miesiąca do dwóch lat, 4) wykluczenie ze Związku z równoczesnym pozbawieniem wszystkich odznak i tytułu Członka Honorowego PZW.

3.  Kara podlega wpisowi do karty ewidencyjnej.

4. Postępowanie dyscyplinarne może zakończyć się uznaniem winy bez orzekania kary,    jeśli sąd uzna, że samo postępowanie dyscyplinarne odniosło spodziewany efekt, a straty spowodowane przewinieniem są niewielkiej wagi lub zostały naprawione.

5. Zatarcie kar, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 następuje po upływie roku od  uprawomocnienia się orzeczenia.   

6

6. Zatarcie kary, o której mowa w ust. 2 pkt 3 następuje po dwóch latach od upływu     terminu, na który kara została orzeczona, albo po roku od upływu tego terminu, na wniosek ukaranego, na podstawie orzeczenia właściwego sądu koleżeńskiego.

7. Członek Związku, ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego karą  określoną  w ust. 2 pkt 2-3, lub skazany prawomocnym wyrokiem sądu  powszechnego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia  publicznego, traci prawo do pełnienia funkcji we władzach i organach Związku,   łącznie z pozbawieniem mandatu delegata. Ukarany nie może być wybierany do władz i organów Związku do czasu zatarcia kary.  

ROZDZIAŁ IV
Władze, organy i zasady organizacyjne Związku
§ 17
1. Najwyższą władzą Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów. 2. W okresie między zjazdami, władzą Związku jest Zarząd Główny. 3. Organem kontroli wewnętrznej w Związku są komisje rewizyjne   4. Organem orzekającym w sprawach przewinień członków są sądy koleżeńskie.
§ 18
1. Wybory do władz i organów wszystkich szczebli odbywają się w głosowaniu tajnym, wg zasad określonych w ordynacji wyborczej. Wybory do władz, organów koła oraz delegatów i zastępców delegatów na okręgowy zjazd delegatów odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że większość członków walnego zgromadzenia opowie się za głosowaniem jawnym.
2. Władze i organy Związku wybierane są spośród delegatów na Zjazd.

3. Członkowie ustępujących zarządów Związku, które nie otrzymały absolutorium, nie mogą kandydować do władz i organów Związku danego i wyższego szczebla organizacyjnego w najbliższej kadencji.

4. Członek innej organizacji wędkarskiej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie może być członkiem władz i organów Związku, jeżeli jej statut lub działania są sprzeczne  z interesem Związku.  5. Członek Związku, będący pracownikiem Związku, wybrany do władz albo organu równorzędnego i wyższego szczebla organizacyjnego Związku, traci funkcje, jeśli w ciągu trzech dni od daty wyboru nie złoży wniosku o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Pracodawca jest zobowiązany do uwzględniania tego wniosku w ciągu kolejnych trzech dni.

7

6. Kadencja władz i organów trwa cztery lata i jest równoczesna. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołany celem przeprowadzenia nowych wyborów nie przerywa tej kadencji.

7. Mandaty delegatów na zjazd okręgowy i na Zjazd Krajowy zachowują ważność w okresie kadencji. Mandat delegata wygasa  w przypadku rezygnacji, ukarania zgodnie z § 16 ust. 7 Statutu PZW, ustania członkostwa.
8. W przypadku przejścia delegata do innego okręgu, mandat delegata na Zjazd        Krajowy i okręgowy wygasa.
§ 19
1. Uchwały władz i organów Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków, o ile inny przepis Statutu nie przewiduje większości kwalifikowanej.

2. Uchwały władz wyższego szczebla dotyczące celów statutowych są obowiązujące dla władz niższych szczebli organizacyjnych.  

3. Władze wyższego szczebla mogą zawiesić, bądź uchylić każdą uchwałę władz niższego szczebla, jeżeli jest sprzeczna z przepisami określonymi w § 2 ust. 1, uchwałami władz wyższego szczebla oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

§ 20
1. W przypadku zdekompletowania w czasie kadencji składu władz lub organów, uzupełnienie następuje na najbliższym posiedzeniu tych władz lub organów, spośród delegatów, którzy otrzymali kolejno najwyższą liczbę głosów, a w kołach spośród ich członków. Uzupełnienie składu władz lub organów stwierdza uchwałą zarząd lub organ, którego takie uzupełnienie dotyczy.

2. W przypadku zdekompletowania przekraczającego 1/2 składu władz i organów, właściwy zarząd albo pełnomocnik wyznaczony przez zarząd wyższego szczebla, zwołuje nadzwyczajny zjazd delegatów (nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła) dla dokonania wyborów uzupełniających, najpóźniej w okresie trzech miesięcy od daty stwierdzenia stanu zdekompletowania.

3. Władze i organy Związku mogą w drodze uchwały odwołać ze swego składu każdego członka na skutek złożonej rezygnacji, z powodu jego bezczynności lub zawiesić na czas postępowania dyscyplinarnego, w związku z postawionym zarzutem o działania naruszające przepisy określone w § 14 pkt 1-7 i 9.

4. Prezesa zarządu, przewodniczącego komisji rewizyjnej i przewodniczącego sądu koleżeńskiego w związku z wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, zawiesza zarząd wyższego szczebla lub odpowiednio  organ nadrzędny. W odniesieniu do
8

prezesa Zarządu Głównego, przewodniczących Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, uprawnienia te przysługują odpowiedniemu organowi,  który dokonał ich wyboru.

5. W przypadku śmierci, rezygnacji lub prawomocnego orzeczenia kary w postępowaniu dyscyplinarnym w stosunku do prezesa, należy zwołać nadzwyczajny zjazd delegatów lub nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła w terminie do 3 miesięcy.

6. Zjazd delegatów jest władny do podejmowania uchwał przy obecności powyżej 1/2 uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 68 ust. 1 i  § 69.  

7. W nadzwyczajnym zjeździe uczestniczą delegaci uprawnieni do brania udziału w ostatnim zjeździe zwyczajnym, z zastrzeżeniem § 18 ust. 7 i 8.

8. Władze i organy nadrzędne sprawują nadzór nad władzami i organami niższego szczebla oraz mają prawo zawieszenia w czynnościach pełnego lub częściowego składu władz i organów tych szczebli, jeśli zostanie stwierdzone działanie sprzeczne z przepisami określonymi w § 2 ust. 1 lub bezczynność.  

9. Na okres zawieszenia władz, który nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy lub do czasu zakończenia toczącego się postępowania karnego albo dyscyplinarnego, funkcje te wykonuje pełnomocnik powołany przez władze wyższego szczebla.  

§ 21
1. Do rozpatrzenia spraw członków za naruszenie obowiązków określonych w § 14 pkt 1-7 i 9 właściwe są sądy koleżeńskie. W przypadku zrzeczenia się  członkostwa w Związku nie prowadzi się postępowania do czasu ponownego wstąpienia danej osoby do Związku. W tym przypadku następuje zawieszenie biegu przedawnienia.

2. Przed sądami koleżeńskimi w charakterze oskarżycieli występują rzecznicy dyscyplinarni, powołani przez właściwe zarządy Związku. Rzecznik dyscyplinarny, wykonując swoje zadania, działa w imieniu i w interesie Polskiego Związku Wędkarskiego. Rzecznikiem dyscyplinarnym może być powołany członek Związku o nieposzlakowanej opinii, nienagannej postawie etyczno-moralnej oraz legitymujący się odpowiednimi kwalifikacjami lub doświadczeniem związkowym. 3. Członek Związku pełniący funkcję prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza oraz będący członkiem organów Związku nie może pełnić  jednocześnie funkcji rzecznika dyscyplinarnego tego samego szczebla.

4. Zasady stosowania kar oraz procedurę postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW.

9

5. Prawomocne orzeczenie sądu koleżeńskiego może być poddane rewizji przez Główny Sąd Koleżeński na podstawie umotywowanego wniosku: 1) Prezesa Zarządu Głównego, 2) Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego, 3) Rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Głównego, 4) ukaranego, za pośrednictwem osób wymienionych w pkt. 1-3.

6. Wniosek ukaranego może być złożony jeden raz w terminie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia.

§ 22
Krajowy Zjazd Delegatów może być:
1) zwyczajny, 2) nadzwyczajny.
§ 23
1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje co 4 lata Zarząd Główny.

2. O terminie, miejscu i porządku dziennym Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarząd Główny zawiadamia delegatów i zarządy okręgów na piśmie, co najmniej na 30 dni przed Krajowym Zjazdem Delegatów, załączając do zawiadomienia sprawozdanie z działalności oraz inne dokumenty i wnioski, będące tematem obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 24
W Krajowym Zjeździe Delegatów uczestniczą:
1) delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy delegatów, proporcjonalnie do liczby członków, zgodnie z ordynacją uchwaloną przez Zarząd Główny, z uwzględnieniem następujących zasad wyborczych:
a) jeden delegat do 5 tys. członków, b) każde rozpoczęte 5 tysięcy plus 2,5 tysiąca członków – następny delegat, według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego Krajowy Zjazd Delegatów;
2) z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz i organów Związku oraz osoby zaproszone.
§ 25
Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalenie porządku i regulaminu obrad; 2) ustalanie ogólnych kierunków działalności Związku; 3) rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych Zjazdowi; 4) określanie zasad podziału składki członkowskiej i przepływu środków finansowych w Związku;  
10

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji  Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;  6) podejmowanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwały w przedmiocie   absolutorium  dla ustępującego Zarządu Głównego; 7) ustalanie składu liczbowego zarządu oraz organów szczebla naczelnego; 8) wybór prezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji  Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego; 9) nadawanie tytułu Członek Honorowy PZW, na wniosek Zarządu Głównego; 10)  podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących realizacji celów statutowych    Związku; 11) uchwalanie Statutu, podejmowanie uchwał o zmianie Statutu oraz rozwiązaniu Związku i rozporządzeniu jego majątkiem ; 12) określanie zasad i wysokości funduszu diet dla działaczy Związku na daną kadencję z tytułu    pełnienia   funkcji społecznej; 13) ustalanie zasad ulg dla członków wyróżnionych odznakami PZW; 14) zatwierdzanie Regulaminu komisji rewizyjnych.

§ 26
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku wraz z uzasadnieniem przez:

1) Główną Komisję Rewizyjną, 2) co najmniej 1/3 zarządów okręgów, 3) 1/3 delegatów na ostatni Krajowy Zjazd Delegatów.
2. W przypadku niedotrzymania terminu przez Zarząd Główny, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje niezwłocznie Główna Komisja Rewizyjna.

3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwały tylko w sprawach, do rozpatrzenia których został zwołany. § 27
1. Zarząd Główny realizuje zadania statutowe Związku i odpowiada za swą działalność przed     Krajowym Zjazdem Delegatów.
2. Prezydium Zarządu Głównego pełni funkcję kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
3. Funkcję organu zatwierdzającego w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w      ust. 2, wykonuje Zarząd Główny PZW.
§ 28
1) Zarząd Główny – wybierany przez Krajowy Zjazd Delegatów – liczy od  21  do  33 członków wraz z prezesem.  2) Na pierwszym posiedzeniu zarządu, które powinno się odbyć nie później niż 10 dni od dnia wyborów, wybiera on spośród swych członków, na wniosek prezesa, jedenastoosobowe prezydium w składzie:  
11

− prezes wybrany przez Zjazd, oraz: − wiceprezesi, − skarbnik, − sekretarz, − członkowie Prezydium.

§ 29
1. Zarząd Główny obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes lub upoważniony przez niego członek prezydium zarządu.

3. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego      działalnością Związku kieruje prezes Zarządu Głównego lub wyznaczony przez niego       wiceprezes.

§ 30
Do zakresu działania i kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) kierowanie pracą Związku w okresie pomiędzy Zjazdami i reprezentowanie go na zewnątrz – postanowienia § 65 stosuje się odpowiednio;   2) realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów; 3) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów i przedstawianie mu dokumentów,  o których mowa w § 23; 4) uchwalanie ordynacji wyborczej; 5) rozpatrywanie wniosków pokontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej; 6) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Związku, zgodnie  z  ustawą o  rachunkowości; 7) zatwierdzanie rocznych budżetów Związku; 8) ustalanie wysokości składki członkowskiej ogólnozwiązkowej i wpisowego; 9) podejmowanie uchwał o tworzeniu, łączeniu się, następstwie prawnym, rozwiązywaniu                          i likwidacji terenowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek gospodarczych – przy czym podjęcie uchwały o tworzeniu, likwidacji i połączeniu tych jednostek wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków, w pozostałych przypadkach wymagana jest zwykła większość przy obecności co najmniej 1/2 członków;   10) wydawanie przepisów regulujących działalność Związku; 11) nadawanie odznak związkowych i wyróżnień dla członków PZW i innych osób wspomagających działalność statutową Związku; 12) powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań Związku i uchwalanie ich regulaminów; 13) powoływanie Głównego Kapitanatu Sportowego i uchwalanie jego regulaminu;.
12

14) ustalanie zasad organizacji krajowych i międzynarodowych wędkarskich imprez  sportowych i rekreacyjnych oraz powoływanie kadr w dyscyplinach wędkarskich na wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego; . 15) podejmowanie uchwał w przedmiocie obciążania, nabywania oraz zbywania nieruchomości ogólnozwiązkowych; 16) ustalanie kierunków organizowania pracy z młodzieżą wędkarską; 17) ustalanie kierunków działalności Związku w dziedzinie ochrony  i zagospodarowania wód;  18) nadzorowanie działalności gospodarczej oraz wykonywanie praw wspólnika  i akcjonariusza w spółkach prawa handlowego; 19) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Związku; 20) organizowanie działalności naukowo-badawczej i wydawniczej dla potrzeb Związku; 21) udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku oraz do czynności bankowych i procesowych dla wyznaczonych przez Zarząd Główny osób; 22) powoływanie i odwoływanie - na wniosek prezesa Zarządu Głównego - dyrektora biura, głównego księgowego, redaktora naczelnego Wiadomości Wędkarskich, kierowników jednostek gospodarczych Zarządu Głównego oraz wykonywanie w stosunku do tych osób czynności z zakresu prawa pracy. Umowy o pracę  w imieniu Zarządu Głównego, zawiera i rozwiązuje, prezes Zarządu Głównego. W stosunku do pozostałych pracowników czynności z zakresu prawa pracy wykonuje dyrektor albo inna upoważniona osoba.  23) powoływanie i odwoływanie – na wniosek prezesa Zarządu Głównego - rzeczników dyscyplinarnych Zarządu Głównego oraz rzecznika prasowego Zarządu Głównego; 24) wykładnia przepisów uchwalonych przez władze Związku, z wyłączeniem regulaminów komisji rewizyjnych i sadów koleżeńskich. 25) uchwalenie Regulaminu komisji rewizyjnych. 26) uchwalanie Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW, sądów koleżeńskich, na wniosek i w uzgodnieniu z Głównym Sądem Koleżeńskim. 27) uchwalanie regulaminu organizacyjnego koła.  


§ 31
 
1. Prezydium Zarządu Głównego obraduje na posiedzeniach w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 2. Prezydium Zarządu Głównego kieruje na bieżąco całokształtem zagadnień i spraw podlegających kompetencji Zarządu Głównego, z tym, że podjęte uchwały w zakresie spraw wymienionych w § 30, pkt. 3 – 15  oraz pkt. 18, pkt. 22 – 26   podlegają przedłożeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego. 3. Zarząd Główny uchwały, o których mowa w ust. 2, może uchylić bądź zmienić. 4. Roczne sprawozdanie finansowe prezydium przedkłada  Zarządowi Głównemu celem zatwierdzenia.  5. Posiedzenia prezydium zwołuje prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes.

§ 32
13

Główna Komisja Rewizyjna liczy od  9 do 15 członków, wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i dwóch członków.
§ 33
1. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny - na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej – zatwierdzonego przez Krajowy Zjazd Delegatów.  2. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 1) kontrolowanie działalności Związku;  2) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Głównego; 3) kontrolowanie działalności Zarządu Głównego nie rzadziej niż raz w roku; 4) współpraca z okręgowymi komisjami rewizyjnymi; 5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Krajowym Zjeździe  Delegatów oraz informacji raz w roku na posiedzeniu Zarządu Głównego; 6) występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego. 3. Przedstawiciel komisji rewizyjnej danego szczebla organizacyjnego ma  prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach władz Związku tego szczebla.
§ 34
1. Główny Sąd Koleżeński  liczy od 9  do  11 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. 2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swojego grona prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. 3. Główny Sąd Koleżeński i sądy niższych instancji działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny.  § 35
1. Przedstawiciel sądu koleżeńskiego danego szczebla organizacyjnego ma prawo    uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach władz Związku tego szczebla. 2. Główny Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności na Krajowym Zjeździe Delegatów oraz raz w roku informację na posiedzeniu Zarządu Głównego.

§ 36
1. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje w pierwszej instancji sprawy przeciwko członkom władz i organów – naczelnych oraz okręgowych, wszelkich spraw związanych z członkostwem wywołanych wnioskiem ukaranego o zatarciu kary. Jest instancją odwoławczą od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich.  2. Główny Sąd Koleżeński orzeka w pierwszej i drugiej instancji w zespołach złożonych z trzech członków wyznaczonych przez przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego. 3. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego może powoływać do składu orzekającego członków okręgowego sądu koleżeńskiego. 4. W trybie rewizji Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w zespołach pięcioosobowych.

14

ROZDZIAŁ V
Okręgi Związku
§ 37
1. Okręg jest terenową jednostką organizacyjną Związku zapewniającą   realizację celów Związku określonych w § 7 Statutu. 2. Terenem działania okręgu jest obszar terytorialny określony w uchwale Zarządu Głównego o powołaniu danego okręgu, jako podmiotu uzyskującego odrębną osobowość prawną. 3. Warunkiem powołania i istnienia okręgu jest posiadanie zdolności do samodzielnego  finansowania celów statutowych. 4. Dopuszcza się zbycie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych  i materialnych między okręgami Związku. Nabywca staje się następcą prawnym zbywcy i jest zobowiązany do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za jego dotychczasowe zobowiązania.  5. Zbycie, o którym mowa w ust.4, następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego, podjętej na wniosek wyrażony uchwałami okręgowych  zjazdów delegatów okręgów  - (Zbywcy i Nabywcy). 6. Zarząd Główny dokonuje likwidacji okręgu w razie utraty zdolności określonej w ust.3 oraz po wyczerpaniu procedury naprawczej. 7. Zarząd Główny wszczyna procedurę likwidacyjną okręgu w przeciągu trzech miesięcy od daty powzięcia informacji o spełnieniu się przesłanek określonych w ust. 6 8. Wędkarskie użytkowanie wód leżących na terenie działania danego okręgu przez inny okręg, wymaga zawarcia pisemnego  porozumienia  pomiędzy okręgami. Postanowienia § 66 stosuje się odpowiednio, 9. Okręgi mogą organizować współpracę kół w ustalonych przez siebie rejonach. 10. Okręgi mogą między sobą zawierać porozumienia oraz podejmować współpracę  w zakresie realizacji zadań statutowych i wspólnej reprezentacji przed władzami samorządowymi i agendami rządowymi.  11. Uchwałę o połączeniu lub zmianie granic okręgów podejmuje Zarząd Główny na wspólny wniosek okręgowych zjazdów delegatów zainteresowanych okręgów.

§ 38
1. Łączenie się okręgów następuje uchwałą Zarządu Głównego, podjętą na wspólny wniosek łączących się okręgów, wyrażony w uchwałach nadzwyczajnych okręgowych zjazdach delegatów, zawierających w szczególności wskazania: a) proponowanego terminu połączenia, b) okręgu podlegającego przyłączeniu do łączącego się okręgu, c) mienia okręgu , który podlega przyłączeniu. 2. Przez zgodny wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozumie się także wnioski zawarte w odrębnych uchwałach nadzwyczajnych okręgowych zjazdów delegatów, uwzględniające okoliczności wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu. 3. Mienie okręgu, podlegającego przyłączeniu do drugiego  z okręgów oraz prawa i obowiązki okręgu przyłączonego, wynikające ze stosunków prawnych, których ten okręg jest stroną, z chwilą połączenia stają się mieniem oraz prawami i obowiązkami okręgu, do którego przyłączony jest drugi z nich w skutek sukcesji uniwersalnej,  wynikającej z połączenia się okręgów.
15

4. Skutek, o którym mowa w ust. 3, dotyczy w szczególności praw i obowiązków wynikających z zawartych przez ten okręg umów o rybackie użytkowanie obwodów rybackich obejmujących wody będące własnością Skarbu Państwa, zawieranych z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Skarbu Państwa. 5. Będące wynikiem połączenia okręgów ustanie bytu prawnego okręgu przyłączonego nie stanowi likwidacji  jednostki terenowej,  określonej w innych postanowieniach niniejszego Statutu. 6. W uchwale Zarządu Głównego, o której mowa w ust. 1, zamieszczone będą tryb i zasady, których spełnienie konieczne jest dla skutecznego dokonania połączenia – w tym czynności konieczne dla zakończenia bytu prawnego okręgu przyłączonego.

§ 39
1.  Najwyższą władzą okręgu jest okręgowy zjazd delegatów. 2.  W okresie między zjazdami, władzą okręgu jest zarząd okręgu. 3.  Organem kontroli wewnętrznej okręgu jest okręgowa komisja rewizyjna. 4.  Organem orzekającym w sprawach przewinień członków jest okręgowy sąd koleżeński.

§ 40
Okręgowy zjazd delegatów może być:
1) zwyczajny, 2) nadzwyczajny.

§ 41  
1. Zwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwołuje co 4 lata zarząd okręgu, w terminie uzgodnionym z Zarządem Głównym. 2. O terminie, miejscu i porządku dziennym okręgowego zjazdu delegatów, zarząd okręgu zawiadamia delegatów i zarządy kół na piśmie co najmniej na 21 dni przed okręgowym zjazdem delegatów, załączając do zawiadomienia sprawozdanie z działalności oraz inne dokumenty i wnioski, będące tematem obrad okręgowego zjazdu delegatów.

§ 42
W okręgowym zjeździe delegatów uczestniczą:
1) delegaci wybrani na walnych zgromadzeniach członków kół, według ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarząd okręgu;
2) z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz i organów oraz osoby zaproszone.
§ 43
Do kompetencji okręgowego zjazdu delegatów należy: 1)   uchwalanie porządku i zatwierdzanie regulaminu obrad;
16

2)   rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez władze i organy okręgu sprawozdań      oraz programów działania; 3)  rozpatrywanie wniosków zarządu okręgu, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu koleżeńskiego oraz innych, zgłoszonych na zjeździe; 4) podejmowanie, na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej, uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu okręgu; 5)   ustalanie składu liczbowego zarządu oraz organów okręgu; 6)  wybór prezesa zarządu okręgu, członków zarządu okręgu, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu koleżeńskiego; 7)   wybór delegatów i ich zastępców na Krajowy Zjazd Delegatów według ordynacji     wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny.

§ 44
1. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwołuje zarząd okręgu z własnej inicjatywy lub   w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku przez :     1) Zarząd Główny;     2) okręgową komisję rewizyjną,     3) co najmniej 1/3 zarządów kół,     4) 1/3 liczby delegatów na ostatni okręgowy zjazd delegatów. 2. W przypadku niedotrzymania terminu, nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwołuje niezwłocznie okręgowa komisja rewizyjna. 3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów podejmuje uchwały tylko w sprawach, dla rozpatrzenia których został zwołany.

§ 45
1. Zarząd okręgu liczy od  11 do 31 członków wybranych przez okręgowy zjazd delegatów łącznie z prezesem. 2. Na pierwszym posiedzeniu zarządu, które powinno się odbyć nie później niż 10 dni od dnia wyborów, na wniosek prezesa, dopuszcza się wybór prezydium spośród członków zarządu, w skład którego wchodzą:  − prezes wybrany przez Zjazd, oraz − wiceprezesi, − sekretarz, − skarbnik,  − członkowie prezydium. 3. Liczba członków prezydium nie może przekraczać 1/2 stanu liczbowego zarządu okręgu.   
§ 46
1. Zarząd okręgu obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 2. Posiedzenia zarządu okręgu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego członek zarządu. 3. W okresie między posiedzeniami  prezydium i zarządu okręgu działalnością kieruje prezes zarządu lub wyznaczony przez niego wiceprezes.

17

§ 47
Do zakresu działania zarządu okręgu należy:
1) kierowanie pracą okręgu w okresie pomiędzy zjazdami i reprezentowanie go na zewnątrz; 2) realizowanie uchwał Krajowego i okręgowego zjazdu delegatów oraz Zarządu Głównego dotyczących realizacji celów statutowych; 3) zwoływanie okręgowego zjazdu delegatów i przedstawianie mu dokumentów,  o których  mowa w § 41 ust. 2; 4) uchwalanie ordynacji wyborczej dla kół,  5) rozpatrywanie wniosków pokontrolnych okręgowej komisji rewizyjnej i zaleceń Głównej Komisji Rewizyjnej, 6) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych okręgu; 7) zatwierdzanie rocznych budżetów okręgu; 8) uchwalanie wysokości członkowskich składek na ochronę i zagospodarowanie wód; 9) podejmowanie uchwał o powoływaniu kół wędkarskich, terenie ich działania, określenia minimalnej liczby członków i zasad ich likwidacji; 10) podejmowanie uchwał regulujących wewnętrzną działalność okręgu, 11) występowanie o nadawanie odznak związkowych oraz nadawanie okręgowych odznak i wyróżnień okolicznościowych; 12) powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań okręgu oraz uchwalanie ich regulaminów; 13) zawieranie umów pociągających za sobą zobowiązania finansowe okręgu do wartości mienia stanowiącego jego własność, nabywanie nieruchomości za środki własne okręgu, prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, a także dzierżawienie nieruchomości i przyjmowanie ich jako darowizn na rzecz okręgu; 14) podejmowanie uchwał o powoływaniu i likwidacji jednostek gospodarczych oraz  o tworzeniu i przystępowaniu do spółek prawa handlowego, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków; 15) prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód; 16) organizowanie wędkarskiej działalności sportowej i rekreacyjnej, oraz wyłanianie okręgowych kadr, na wniosek okręgowego kapitanatu sportowego; 17) organizowanie pracy z młodzieżą wędkarską; 18) prowadzenie działalności szkoleniowej; 19) sprawowanie nadzoru finansowego i organizacyjnego nad działalnością jednostek organizacyjnych okręgu; 20) nadzór nad obsługą finansowo-księgową kół i prowadzenie ewidencji finansowoksięgowej kół;  21) kierowanie działalnością gospodarczą oraz wykonywanie praw wspólnika  i akcjonariusza w spółkach prawa handlowego; 22) zarządzanie i nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami Związku, stanowiącymi jego  własność oraz z których okręg korzysta na podstawie  umów;
18

23) współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi, prowadzenie działalności wydawniczej oraz współdziałanie z innymi organizacjami wędkarskimi; 24) zawieranie porozumień o współpracy z zagranicznymi organizacjami wędkarskimi; 25) powoływanie i odwoływanie - na wniosek prezesa zarządu okręgu - dyrektora biura, głównego księgowego oraz kierowników jednostek gospodarczych zarządu okręgu. Umowy o pracę w imieniu zarządu okręgu zawiera się w trybie § 65. 26) powoływanie i odwoływanie – na wniosek prezesa zarządu okręgu - rzeczników dyscyplinarnych oraz rzecznika prasowego zarządu okręgu; 27) udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych okręgu oraz do czynności bankowych  i procesowych dla wyznaczonych przez zarząd okręgu osób; 28) podejmowanie uchwał w sprawie współpracy między okręgami  w zakresie realizacji celów statutowych Związku;  29) organizowanie współpracy kół; 30) powoływanie komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską.

§ 48
1. Prezydium zarządu okręgu obraduje na posiedzeniach w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 2. Prezydium zarządu okręgu kieruje na bieżąco całokształtem zagadnień i spraw  podlegających kompetencji zarządu okręgu. Uchwały  podjęte w zakresie spraw  wymienionych w § 47, pkt. 3 – 14, 23 –  25, 27 podlegają przedłożeniu na    najbliższym posiedzeniu zarządu okręgu.  Zarząd okręgu może uchwały te uchylić bądź zmienić. 3. Roczne sprawozdanie finansowe przedstawia prezydium albo skarbnik zarządu okręgu, celem zatwierdzenia przez zarząd okręgu. 4. Posiedzenia prezydium i zarządu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes. § 49
Okręgowa komisja rewizyjna liczy od  5 do 9 członków wybranych przez okręgowy zjazd delegatów. Ukonstytuowanie powinno nastąpić w terminie 10 dni od daty wyborów.  Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza  
§ 50
1. Okręgowa komisja rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego w trybie  § 25 pkt. 14 i § 33 ust. 1 Statutu. 2. Do zakresu działania okręgowej komisji rewizyjnej należy: 1) kontrolowanie działalności okręgu; 2) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do zarządu okręgu; 3) kontrolowanie działalności zarządu okręgu nie rzadziej niż raz w roku; 4) współpraca z komisjami rewizyjnymi kół; 5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na okręgowym zjeździe delegatów oraz   informacji raz w roku na posiedzeniu zarządu okręgu;
19

6) występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu okręgu. § 51
1. Okręgowy sąd koleżeński liczy od 7 do 9 członków, wybranych przez okręgowy zjazd delegatów. 2. Członkowie okręgowego sądu koleżeńskiego wybierają ze swojego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza w terminie 10 dni od  daty wyborów. § 52
1.Okręgowy sąd koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny. 2.Okręgowy sąd koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności na okręgowym zjeździe delegatów, oraz informację raz w roku na posiedzeniu zarządu okręgu. 3. Postanowienia § 36 ust. 1. stosuje się odpowiednio.ROZDZIAŁ VI
Koła Związku
§ 53
1. Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Związku, powoływaną uchwałą zarządu   okręgu. 2. Koła mogą tworzyć sekcje, będące ich komórkami organizacyjnymi. 3. Koła mogą tworzyć kluby zainteresowań wędkarskich.

§ 54
1. Władzami koła są:     1) walne zgromadzenie członków koła,     2) zarząd koła - między walnymi zgromadzeniami członków koła. 2. Organami koła są:     1) komisja rewizyjna,     2) sąd koleżeński. 3. Walne zgromadzenia członków koła mogą być:     1) zwyczajne:           a) sprawozdawcze,           b) sprawozdawczo-wyborcze,     2) nadzwyczajne. 4. Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków koła odbywa się corocznie,       a walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków koła co 4 lata,       w terminach uzgodnionych z zarządem okręgu.
20

5. O terminie i miejscu walnego zgromadzenia członków koła, zarząd koła powiadamia       członków lub delegatów, co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia.  6. Zarząd   koła zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła: 1)  na żądanie zarządu okręgu, 2)  na podstawie własnej uchwały, 3)  na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej lub komisji rewizyjnej koła, 4)  na wniosek 1/3 członków koła. 7. Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła podejmuje uchwały tylko  w sprawach, do rozpatrzenia których zostało zwołane. 8. Walne zgromadzenie członków koła jest władne do podejmowania uchwał  w pierwszym terminie, przy obecności powyżej 1/2 uprawnionych do głosowania, lub w drugim terminie, bez względu na liczbę uczestników zgromadzenia. 9. W kołach posiadających sekcje, w walnym zgromadzeniu członków koła, biorą udział delegaci wybrani na zebraniach sekcji, według ordynacji wyborczej ustalonej przez zarząd koła. Członek koła może należeć tylko do jednej sekcji.

§ 55
Do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia członków koła należy: 1) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków zarządu koła, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego; 2) podejmowanie, na wniosek komisji rewizyjnej na walnym zgromadzeniu sprawozdawczowyborczym członków koła, uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu koła; 3) ustalanie składu liczbowego władz i organów koła; 4) wybór prezesa i członków zarządu koła, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego; 5) wybór delegatów i ich zastępców na okręgowy zjazd delegatów, według ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarząd okręgu; 6) uchwalanie planu działania oraz budżetu koła na kolejny rok, po uprzednim zaopiniowaniu preliminarza budżetu przez zarząd okręgu; 7) zobowiązywanie członków koła do wykonywania pracy na rzecz koła lub wniesienia ekwiwalentu. § 56
1. Zarząd koła składa się z 5 do 15 członków wraz z jego prezesem, wybieranych przez walne zgromadzenie członków koła, na podstawie ordynacji wyborczej ustalonej przez zarząd okręgu.
2.  Na pierwszym posiedzeniu zarządu koła, które powinno się odbyć nie później niż       7 dni od dnia wyborów, członkowie zarządu wybierają spośród siebie na wniosek  prezesa: − wiceprezesów, − sekretarza, − skarbnika, − gospodarza koła,

3.  Na wniosek prezesa, zarząd  powołuje rzecznika dyscyplinarnego koła.
21


4. Zarząd koła odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz  w miesiącu. 5. Posiedzenia zarządu koła zwołuje prezes lub wyznaczony przez niego członek zarządu. 6. W okresie między posiedzeniami zarządu, pracą koła kieruje oraz je reprezentuje prezes lub wyznaczony przez zarząd koła jego członek.
§ 57
Do zakresu działania i kompetencji zarządu koła należy: 1) kierowanie pracą koła w okresie pomiędzy walnymi zgromadzeniami członków koła; 2) realizowanie uchwał władz Związku i walnego zgromadzenia członków koła; 3) zwoływanie walnego zgromadzenia członków koła; 4) realizowanie zaleceń okręgowej komisji rewizyjnej; 5) rozpatrywanie wniosków okręgowej komisji rewizyjnej oraz komisji rewizyjnej koła; 6) uchwalanie ordynacji wyborczej dla sekcji; 7) uchwalanie planu pracy i preliminarza budżetowego; 8) przyjmowanie członków i prowadzenie ewidencji oraz skreślanie z listy członków zgodnie z § 11 i 12; 9) podejmowanie uchwał o działalności sekcji i klubów zainteresowań wędkarskich, na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny o ich tworzeniu, funkcjonowaniu lub likwidacji; uchwalanie regulaminów regulujących wewnętrzną działalność koła; 10) występowanie o nadawanie odznak związkowych oraz nadawanie odznak i wyróżnień okolicznościowych koła; 11) powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań koła; 12) organizowanie wędkarskiej działalności sportowej i rekreacyjnej; 13) organizowanie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz finansowanie tej działalności; 14) prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód na swoim terenie działania; 15) administrowanie - na podstawie pełnomocnictwa zarządu okręgu - powierzonym majątkiem okręgu, w tym zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów do wysokości środków zatwierdzonych w budżecie koła; 16) prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości Statutu, etyki wędkarskiej, Regulaminu amatorskiego połowu ryb, zasad i technik wędkowania oraz popularyzacja wiedzy  o ochronie wód i gospodarce rybackiej; 17) wnioskowanie o powołanie komisji do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską; 18) powoływanie i odwoływanie rzecznika dyscyplinarnego zarządu koła.
§ 58
Komisja rewizyjna koła składa się z 3 do 7 członków wybranych przez walne zgromadzenie członków koła, którzy w terminie 7 dni od dnia wyborów, wybierają spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.22

§ 59
1. Komisja rewizyjna koła  działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego w trybie § 25 pkt. 14, § 33 ust. 1 Statutu.    2. Do zakresu działania komisji rewizyjnej koła należy: 1) kontrolowanie działalności koła, nie rzadziej niż raz do roku; 2) występowanie z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi do zarządu koła; 3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zgromadzeniu członków koła; 4) występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu koła na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym członków koła.

§ 60
1. Sąd koleżeński koła składa się z 3 do 11 członków wybranych przez walne zgromadzenie członków koła, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę  i sekretarza w terminie 7 dni od daty wyborów. 2. Sąd koleżeński koła składa sprawozdanie ze swojej działalności na walnym zgromadzeniu członków koła. § 61
1. Sąd  koleżeński koła orzeka w zespołach złożonych z trzech członków, z których jeden, wyznaczony przez przewodniczącego sądu koła, jest przewodniczącym zespołu orzekającego. 2. Sąd koleżeński koła, jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy przeciwko członkom koła,  z wyjątkiem spraw członków, którzy pełnią funkcje we władzach i organach koła lub władzach i organach wyższych szczebli.

§ 62
Na podstawie porozumień dwu lub więcej kół może być utworzony wspólny dla tych kół sąd koleżeński.     

ROZDZIAŁ VII
Mienie i reprezentacja Związku  
§ 63

1. Mienie stanowią własność i inne prawa majątkowe Związku i okręgów. 2. Związek jest podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych, które dotyczą mienia Związku nie stanowiącego własności okręgów. 3. Okręg jest podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych, które dotyczą mienia okręgu. 4. Na wniosek zarządu okręgu, Zarząd Główny może przenieść na okręg własność lub inne prawa do nieruchomości znajdującej się na terenie działania tego okręgu, jeśli przemawia
23

za tym ważny interes okręgu, a nie stoi to w sprzeczności z interesami innych okręgów oraz jest uzasadnione interesem gospodarczym i względami organizacyjnymi Związku. 5. Zbycie praw do nieruchomości przez okręg wymaga uprzedniej zgody Zarządu Głównego. 6. W przypadku sprzedaży przez okręg nieruchomości, prawo pierwokupu przysługuje Związkowi. 7. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nie mogą być wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności. 8.  Tworzenie i przystępowanie okręgu do spółek prawa handlowego wymaga zgody Zarządu   Głównego.

§ 64

1. Gospodarka mieniem Związku prowadzona jest na podstawie budżetu bilansującego przychody  i wydatki jednostek wszystkich szczebli. 2. Zasady ewidencji majątku i funduszy reguluje ustawa o rachunkowości oraz zakładowy plan kont. 3. Rokiem obrachunkowym w Związku jest rok kalendarzowy.

§ 65

1. Do reprezentowania Związku w sądzie i poza nim, upoważnieni są na zasadzie reprezentacji łącznej dwaj członkowie Zarządu Głównego, z koniecznym udziałem jednej z osób pełniących funkcję:  - prezesa,  - skarbnika,  - sekretarza. 2. Do składania w imieniu Związku oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz dla udzielania pełnomocnictw do składania takich oświadczeń, uprawnieni są działający na podstawie uchwały łącznie dwaj członkowie Zarządu Głównego, z koniecznym udziałem jednej z osób pełniących funkcję wymienionych w ust. 1. 3.W odniesieniu do okręgu, postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 66

1.  Zarządy okręgów mają obowiązek poddawać spory majątkowe między okręgami   postępowaniu mediacyjnemu, uregulowanemu odrębnymi przepisami.  2.   Zasady i przepisy postępowania mediacyjnego  ustala uchwałą Zarząd Główny.

§ 67

1. W przypadku likwidacji okręgu o przeznaczeniu jego mienia decyduje okręgowy zjazd delegatów. Gdy podjęcie decyzji nie jest możliwe, decyzję podejmuje Zarząd Główny. 2. Mienie likwidowanego okręgu może być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Związku. 3. W przypadku likwidacji koła, o przeznaczeniu mienia, z którego korzystało, decyduje zarząd okręgu. 4. Procedurę likwidacji okręgu określa uchwała Zarządu Głównego. 5. Procedurę likwidacji kół i klubów określa uchwała zarządu okręgu.
24

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb  

Rozdziały

   I. Wstęp    II. Prawa wędkującego w wodach PZW   III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW   IV. Zasady wędkowania    V. Dozwolone metody połowu   VI. Ochrona ryb  VII. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących w wodach PZW VIII. Informacje końcowe

I. WSTĘP
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), zarówno zrzeszonych w Związku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. W wodach PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa. Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego i stosowne zezwolenie.
II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego do rybactwa.
2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.
5. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską.
6. Młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:
a) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską - metodą gruntowo-spławikową
maja prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom wyklucza wędkowanie opiekuna na jedną wędkę.
b) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.
7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży w wieku do lat 14, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.


III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie.
2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.
3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale V. Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.
5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.
8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.
9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych
powyżej linii nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.

IV. ZASADY WĘDKOWANIA
1. Wędka
Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:
a/ jednym haczykiem z przynętą, albo
b/ w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
c/ w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.
d/ przy połowie ryb spod lodu:  
- jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo
- sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.
2. Przynęty
a/ Jako przynęty mogą być stosowane:
- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
- przynęty sztuczne.
b/ Zabrania się stosować, jako przynęt /zanęt/:  
- zwierząt i roślin chronionych,
- ryb i raków wymienionych w rozdziale IV, pkt. 3.7.,
- ikry.

c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.
d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.
e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /.
3. Wędkowanie
3.1. W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia / wymienionych w odrębnym informatorze PZW /, gdzie wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.
3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych.
3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.
3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:
a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
b/ sprzedawać złowionych ryb,
c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,
e/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,  
f/ łowić metodą "szarpaka"
g/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,
h/ wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,  
j/ kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,
k/ wędkować z mostów,
l/ obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.
3.5. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie
wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.
a/ ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu,
b/ każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.
3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody.
3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski, i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.
3.9. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub zakaz stosowania zanęt.
3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.

3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.7. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce jak w pkt 3.5.


V. DOZWOLONE METODY POŁOWU

1. Metoda gruntowo-spławikowa
1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.  
1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.
1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
a/ łowiąc z brzegu - 10 m,
b/ między łodziami lub brodząc - 25 m,
c/ między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m.


2. Metoda spinningowa
2.1.Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.
2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
a/ łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m,
b/ łowiąc z łodzi - 50 m.

3. Metoda trolingowa
3.1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.  

3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących.


4. Metoda muchowa
4.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.  Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.

4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących; a/  z brzegu lub brodząc – 25 m, b/  z łodzi – 50 m.

5. Metoda podlodowa
5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka - dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu –
dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.  

5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.  

5.3.Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.  

5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.

5.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty.

VI. OCHRONA RYB
1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.
2.  Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
- boleń do 40 cm,
- brzana do 40 cm,
- certa do 30 cm,
- głowacica do 70 cm,
- jaź do 25 cm,
- jelec do 15 cm,
- karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/,
- kleń do 25 cm,
- lin do 25 cm,
- lipień do 30 cm,
- łosoś do 35 cm,
- miętus:  
a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm;
b) w pozostałych wodach do 25 cm;
- okoń do 15 cm /za wyjątkiem wód ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia/,
- pstrąg potokowy do 30 cm,
- rozpiór do 25 cm,
- sandacz do 50 cm,
- sapa do 25 cm,
- sieja do 35 cm,
- sielawa do 18 cm,
- sum do 70 cm,
- szczupak do 50 cm,
- świnka do 25 cm,
- troć do 35 cm,
- troć jeziorowa do 50 cm,
- węgorz do 60 cm,
- wzdręga do 15 cm.
3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:
- boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia,
- brzana od 1 stycznia do 30 czerwca,
- brzanka i brzana karpacka od 1 stycznia do 31 grudnia,
- certa:
a/ w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30 listopada;
b/ w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca;
- głowacica od 1 marca do 31 maja,
- lipień od 1 marca do 31 maja,
- łosoś:
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele;
b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele;
c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia;
- miętus od 1 grudnia do końca lutego,
- pstrąg potokowy:
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach od 1 września do 31 stycznia;
b/ w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia;
- sieja od 1 października do 31 grudnia,
- sielawa 1 października do 31 grudnia,
- sandacz od 1 stycznia do 31 maja,
- sapa od 1 kwietnia do 31 maja,
- sum od 1 stycznia do 31 maja;
- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,
- świnka od 1 stycznia do 15 maja,
- troć:  
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele;
b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele;
c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia;
- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia,
- węgorz od 1 grudnia do 31 marca.

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego.

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych: - alosa, - babka czarnoplamka, - babka mała, - babka piaskowa, - brzanka, - ciosa, - dennik, - głowacz pręgopłetwy, - głowacz białopłetwy, - igliczniowate – wszystkie gatunki,  - jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni, - kiełb białopłetwy,
- kiełb Kesslera, - kozy – wszystkie gatunki, - kur rogacz, - minogi - wszystkie gatunki, - parposz, - piekielnica, - piskorz, - pocierniec, - różanka, - strzebla błotna, - śliz, - taśmiak długi.

6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:

7.1. W ciągu tygodnia /od poniedziałku do niedzieli/: - głowacica 1 szt. 7.2. W ciągu doby / w godz. 0.00 - 24.00 /
- sum 1 szt.
- troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń, /łącznie/ 2 szt. - lipień, pstrąg potokowy, /łącznie/ 3 szt.
- brzana 3 szt.
- karp 3 szt.
- lin 4 szt.
- certa 5 szt.
- węgorz 2 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.  
8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.
9. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego oraz gatunków ryb wymienionych w rozdziale IV, pkt. 3.7.

10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".
11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

VII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez  
a/ funkcjonariuszy Policji, b/ strażników Państwowej Straży Rybackiej, c/ strażników Społecznej Straży Rybackiej, d/ strażników Straży Ochrony Mienia PZW, e/ strażników Państwowej Straży Łowieckiej, f/ strażników Straży Leśnej, g/ strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych, h/ funkcjonariuszy Straży Granicznej, i / uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach.

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.
3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.


VIII. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym: - Ustawy prawo wodne,  - Ustawy prawo o ochronie środowiska,  - Ustawy o rybactwie śródlądowym, - Ustawy prawo o stowarzyszeniach, - Ustawy o lasach, - Ustawy o ochronie przyrody, - Ustawy o ochronie zwierząt, - Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, - Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, (z późniejszymi zmianami).


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., na mocy Uchwały Nr 74 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 28.03.2015 r.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego